முன்னாள் தலைவர்கள்

டாக்டர். ராஜாசர்.
மு. அண்ணாமலை செட்டியார்
தலைவர் (1943 - 1948)
டாக்டர். ராஜாசர்.
முத்தையா செட்டியார்
துணைத் தலைவர் (1943 - 1982)
டாக்டர்.
ரா.க. சண்முகம் செட்டியார்
தலைவர் (1948 - 1953)
திவான் பகதூர்
சி.எஸ். இரத்தின சபாபதி முதலியார்
தலைவர் (1953 - 1956)
 
 
திவான் பகதூர்
தி.மு. நாராயண சாமிப் பிள்ளை
தலைவர் (1956 - 1978)
நீதிபதி. டாக்டர். எஸ். மகராஜன்
தலைவர் (1978 - 1982)
டாக்டர்.
எம். ஏ. சிதம்பரம் செட்டியார்
மதிப்பியல் செயலர்
(1943 - 1995)
திரு. எஸ். ஸ்ரீராம்
உதவிச் செயலர்
(1947 - 1992)
மாண்புமிகு நீதிபதி
பு.ரா. கோகுலகிருஷ்ணன்
தலைவர்