மாலை நேரக் கல்லூரி

மாலை நேரத் தமிழ் இசைக் கல்லூரி வகுப்புகள் மாலை 5:00 மணிக்குத் தொடங்கி இரவு 7:15 மணி வரை நடைபெறும். கல்வியாண்டு (2019 - 2020).

பயிற்றுவிக்கப்பெறும் வகுப்புகள்